ћир

PLAN ZA OSLOBAÐANJE BEOGRADA


PODELITE:

Za transparentnu i dobru upravu: uprava odgovorna pred zakonom, građani jednaki pred institucijama

Naš cilj je da Beograd oslobodimo od netransparentne vlasti, od koruptivnih afera i zloupotreba. Naš zadatak je da potpuno promenimo sadašnji sistem u kome se prava ostvaruju preko veze, partijske knjižice i protekcionizma. Razvoj grada planiraćemo na osnovu ozbiljnih stručnih analiza, javnih rasprava o prioritetima i racionalnosti projekata.

 • Profesionalizovaćemo gradsku upravu. Konkurs će biti jedini način zapošljavanja, a ispunjavanje kriterijuma jedino merilo. Kroz razvijene mehanizme potpuno ćemo zaštititi zaposlene od političkih pritisaka i omogućiti status uzbunjivača za one koji ukazuju na politički pritisak. Za partijske poslušnike neće biti mesta u javnoj upravi, već isključivo za stručne i kvalifikovane ljude.
 • Izmenom Statuta grada Beograda, uvešćemo besplatnu pravnu pomoć kako bi građani bez prepreka mogli da ostvaruju sva svoja prava pred gradskom upravom i javnim službama.
 • Uvešćemo transparentnost i javnost u odlučivanju. Vodićemo javne rasprave o svim projektima i planovima od interesa za grad. Sve informacije od interesa za građane će biti javne, a svi prihodi i rashodi grada Beograda biće on-lajn dostupni u svakom trenutku i na uvid svima.  
 • Modernizovaćemo gradsku upravu. Primenićemo visoke tehnologije u cilju efikasnijeg funkcionisanja Beograda, integrisati i digitalizovati sve gradske službe, javna preduzeća, velike infrastrukturne projekte i saobraćajne sisteme.
 • Uvešćemo gradsku kancelariju koja će biti visoko tehnološki opremljena, raditi neprekidno i pomagati građanima da obave brojne administrativne poslove bez šetanja od šaltera do šaltera. Na ovaj način usluge će građanima biti potpuno dostupne i elektronskim putem, čime bi se učinio prvi korak u smanjenju korupcije u gradskoj upravi.
 • Oslobodićemo Beogradod koruptivnih afera i zloupotreba vlasti. Objavićemo sve zataškane informacije o zloupotrebama, korupciji, nenamenskom i rasipničkom trošenju novca građana Beograda, sve sporne projekte koje je vlast sakrila od građana. Zaustavićemo sve projekte koji nisu dobili podršku stručne javnosti i za koje ne postoji analiza ekonomske opravdanosti.

Obrazovanje za budućnost: Da znanje i talenat ostanu u Beogradu 

Zalažemo se za obrazovanje za budućnost i zadržavanje znanja i talenata u Beogradu.

Naš cilj je da obrazovani, stručni i talentovani ne beže iz grada jer su partijski, nestručni i bahati uzurpirali radna mesta.

Omogućićemo obrazovanje za svu decu bez obzira na meterijalni položaj i zato će svi udžbenici biti besplatni.

Da bismo obrazovali generacije za novo doba, omogućićemo da školsko gradivo bude dostupno i u elektronskom obliku.

Bez nauke i znanja, Beograd i Srbija nemaju nikakvu razvojnu perspektivu i ostaće destinacija kapitala koji traži samo jeftinu radnu snagu.

 • Napravićemo evidenciju naučnika, istraživača i visoko obrazovanih koji su napustili Beograd. Na osnovu ove evidencije, uključivaćemo ih u izradu i recenziju projekata koji su Beogradu neophodni za budući rast i razvoj.
  U skladu sa procenjenim potrebama, izgradićemo naučnu i tehničku infrastrukturu, stvoriti uslove za radni angažman i opremiti domaće institucije za istraživački rad.
  Kako bismo domaću nauku unapredili, uspostavićemo i razvijaćemo saradnju sa stranim naučnim institucijama.
 • Izgradićemo neprofitne stanove za naučnike, istraživače, stručnjake i umetnike.

Podrška preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima

Najveći potencijal za razvoj Beograda su njegovi građani i građanke i njihova znanja, sposobnosti i inicijative. Zbog toga, Grad mora da preuzme ulogu saveznika u razvoju njihovih poslovnih ideja.

 • Formiraćemo Gradski savet za malo i srednje preduzetništvo koji će biti pomoć preduzetnicima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća u procesu osnivanja i razvijanja njihovog posla.
 • Osnovaćemo biznis inkubatore za 100 preduzeća godišnje, koji će biti mesta na kojima će firme izabrane putem konkursa, a na osnovu njihovih biznis planova, dobiti mogućnost da razvijaju svoj posao uz punu logističku pomoć.
 • Budžetom grada opredelićemo podsticajna sredstva koja će omogućiti beskamatno kreditiranje najboljih ideja. U svrhu kontrole ovih mera, utvrdićemo mehanizme kojima će se sprečavati zloupotrebe.

Za autonomiju kulture u slobodnom Beogradu: vrhunska umetnost, a ne jeftina zabava

Kulturna scena Beograda živi bez istinske podrške grada i njegovih institucija i ovakva situacija polazi od suštinskog nerazumevanja njene važnosti. Naš cilj je da oslobodimo Beograd od imidža destinacije za jeftinu zabavu i učinimo ga savremenom evropskom kulturnom metropolom u kojoj je kultura autonomna i oslobođena političkih pritisaka.

 • Osnovaćemo Savet za kulturu grada Beograda. Ova institucija biće osnovna poluga autonomije kulture u Beogradu. Kroz njen rad, obezbedićemo učešće priznatih umetnika u procesu donošenja odluka o izboru najkvalitetnijih projekata u kulturi.
 • Povećaćemo budžet za kulturu na 4% u prvoj godini mandata.
 • Februar će biti “mesec kulture u Beogradu”. U ovom mesecu će svi programi gradskih ustanova kulture biti besplatni za sve Beograđane.
 • Rešićemo dugove prema samostalnim umetnicima koji postoje od strane Grada Beograda. Zaustavićemo ponižavanje umetnika tako što će se rešiti njihov socijalni položaj i obezbediti uslovi za slobodu stvaralaštva i izražavanja.
 • Formiraćemo habove za mlade umetnike. Napuštene industrijske prostore, umesto rušenja ili prodaje, pretvorićemo u savremene kulturne centre u kojima će građani Beograda moći da prate stvaralaštvo današnje generacije umetnika.
 • Obezbedićemo prostor za gradsku galeriju i nastavićemo rad na izgradnji Muzeja grada Beograda.
 • Obezbedićemo posebne gradske fondove za mlade muzičke talente, debitantske filmove i podršku koprodukcijama.
 • Finansiraćemo programe umetničkog obrazovanja. Posebno ćemo se fokusirati na decu iz siromašnih porodica i ranjivih grupa.

Za zdravlje dostupno svima

Zalažemo se za lečenje koje će biti dostupno svima. Ujednačićemo uslove za pružanje zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim ustanovama, kako bi kvalitet zdravstvene zaštite bio jednak u svim delovima grada. Stvorićemo grad u kome će svi moći da se leče pod jednakim uslovima.

 • Razvijaćemo i ulagati u prevenciju. Evidentiraćemo broj i tipove privatnih zdravstvenih ustanova na teritoriji grada (privatnih ordinacija, privatnih domova zdravlja) i uključićemo ih u sve programe prevencije i promocije zdravlja.
 • Obnovićemo i opremićemo postojeće i izgradićemo nedostajuće domove zdravlja.
 • Uvešćemo institut porodičnog lekara. Da bi lekar bio svakom bliži, povećaćemo broj lekara i medicinskih sestara u domovima zdravlja i na taj način ćemo učiniti zdravstvenu zaštitu dostupnijom svim građanima.
 • Decentralizovaćemo zdravstvo. Istrajaćemo na poništenju odluke o centralizaciji u oblasti zdravstva i vraćanju osnivačkih prava nad bolničkim centrima koji su oduzeti Beogradu.
 • Smanjićemo vreme čekanja za dobijanje zdravstvene zaštite. Nakon analize procedura za lečenje, uvešćemo rešenja koja će građane poštedeti dugih čekanja i komplikovanog zakazivanja pregleda.

Organizovana podrška porodici

Naš cilj je da oslobodimo Beograd od zahteva da se patriotski rađa u ime nacije i da stvorimo grad mladih i srećnih porodica koje planiraju da ostanu da žive u Beogradu.

 • Povećaćemo broj dece u predškolskom obrazovanju. Garantovaćemo jednak ekonomski položaj roditelja dece u privatnom i državnom vrtiću.
 • Obezbedićemo subvencije za roditelje čija deca nisu uspela da se upišu u vrtiće.
 • Uvešćemo sistem jednake plate za isti posao. Žene će za isti posao biti plaćene koliko i muškarci.
 • Izborićemo se da trajanje bolovanja za majke bolesne dece traje koliko i lečenje deteta.
 • Insistiraćemo na merama koje će sprečiti poslodavce da otpuštaju porodilje, trudnice i žene na bolovanju.
 • Gradićemo igrališta, javne sportske terene i učiniti dostupnim bavljenje sportom za svu decu.

Za bezbedniji grad

Naš cilj je da oslobodimo Beograd od kriminala, agresije, mržnje i svake vrste nasilja.

 • Osnovaćemo Savet za bezbednost grada. U Savetu će svoje mesto naći predstavnici policije, lokalne samouprave, škola, različitih institucija i nevladinih organizacija. Savet će raditi na mapiranju problema i predlaganju rešenja, ali će imati i kontrolnu ulogu u sprovođenju svojih preporuka.
 • Policajac u zajednici. Razvićemo strategiju bezbednosti grada koja će predvideti postojanje policajca u zajednici – pozornika, zaduženog za bezbednost svakog kraja u Beogradu.
 • Potpuno ćemo reorganizovati komunalnu policiju. Komunalnim policajcima oduzećemo pendreke i lisice, jer oni ne smeju biti gradski batinaši.
 • Razvićemo mrežu savetovališta za prevenciju bolesti zavisnosti i savetovališta koja će pomoći školama da efikasnije pomažu deci u rešavanju problema nasilja, uz punu uključenost samih učenika u taj proces.
 • Uvešćemo video nadzor u svim školama.

Za planski razvoj grada: Grad po meri ljudi

Zalažemo se za planski i ravnomeran razvoj grada, za bezbedan grad, saobraćajna rešenja i javni prevoz u skladu sa potrebama ljudi.

Obezbedićemo da gradske opštine imaju veća sredstva i nadležnosti.

Oslobodićemo Beograd od besmislenih megalomanskih projekata i saobraćajnog haosa.

Beograd mora da se razvija u skladu sa potrebama njegovih građana, a ne potrebama poslovnih partnera vlasti.

 • Planski ćemo razvijati javni gradski prevoz. Planovi moraju da se prave uz striktno poštovanje struke i domaćeg i međunarodnog iskustva, kao i stvarnih potreba građana. Integrisaćemo sva prevozna sredstva u svrhu efikasnijeg i bezbednijeg prevoza putnika.
  Beograd ne može rešiti saobraćajne probleme bez izgradnje metroa, ali uz uvažavanje realnih potreba saobraćaja i građana.
  Gradnja metroa čija je svrha zadovoljavanje tajkunskih ambicija, jeste nedopustiva i tako nešto ćemo sprečiti.
 • Unapredićemo javni gradski saobraćaj. Smanjićemo gužve, zagađenost i omogućićemo oslobađanje centra grada od prevelikog broja automobila. Raspisaćemo međunarodne konkurse za nova urbanistička rešenja lokacija od značaja uz široku javnu raspravu. Izgradićemo biciklističke staze i stimulisati ovaj vid transporta u cilju ne samo efikasnijeg saobraćanja, već i zdravlja naših sugrađana.
 • Povećaćemo broj parking mesta. Uz primenu savremenih iskustava, strogim čuvanjem zelenih površina i zaštićenih zona, omogućićemo povećanje kapaciteta za parking mesta u Beogradu. Izgradićemo nove javne garaže koje će zadovoljiti sve ekološke, bezbednosne i saobraćajne standarde po najvišim svetskim kriterijumima. Istovremeno, parkiranje u javnim garažama učinićemo finansijski dostupnim građanima.

Za sistemsku solidarnost

Naš cilj je da oslobodimo Beograd od nebrige, ravnodušnosti, socijalne isključenosti i nezakonitog oduzimanja prava penzionera i socijalno ugroženih grupa.

 • Angažovaćemo dodatnih 200 gerontodomaćica u prvoj godini mandata. Proširićemo listu korisnika za usluge pomoći u kući i svake godine ćemo povećavati njihov broj.
 • Udvostručićemo broj personalnih asistenata za osobe sa invaliditetom. Tendere za javni prevoz zasnovaćemo na principu dostupnosti za osobe sa invaliditetom. Pored toga, udvostručićemo broj prevoznih sredstava za osobe sa invaliditetom.
 • Povećaćemo broj domaćinstava obuhvaćenih subvencijama za komunalne račune.
 • Smanjićemo račune za grejanje. Umesto lažne dobiti javnih preduzeća, investiraćemo u energetsku efikasnost, tako što će Grad svima pomoći da zamene staru stolariju kroz podršku u vidu beskamatnih kredita.
 • Borcima ćemo vratiti subvencije za komunalne račune koji će iznositi 50% cene.
 • Nećemo odustati od borbe da se penzionerima vrate otete penzije!

Za Beograd, zeleni grad

Naš cilj je da oslobodimo Beograd od zagađenja, opasnih deponija, neodgovornosti i nemara kojima se ugrožava zdravlje ljudi.

 • Zaštitićemo vodoizvorišta preispitivanjem odluke o smanjenju zaštitne zone vodoizvorišta. Takođe, preispitaćemo odluku o izgradnji nove beogradske luke u zoni prirodnog rezervata Beljarica.
 • Postavićemo reciklažne kontejnere ispred svake zgrade.
 • Pošumljavaćemo delove grada sa najvećim procentom zagađenja.
 • Ugradićemo sistem za prečišćavanje otpadnih voda i time ćemo sprečiti izlivanje štetnih materija u Savu i Dunav.

 

PRATITE NAS

STOP MEDIJSKOM MRAKU!

Preuzmite besplatnu
mobilnu aplikaciju sa Play Store ili App store prodavnice

KATEGORIJE